Výpůjční řád

Smlouva o pronájmu movitých věcí

Výpůjční řád elektrokoloběžek Harley/koloběžek Kostka

Jízda na vypůjčené elektrokoloběžce/koloběžce je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem,jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani na zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemce může být pouze osoba starší 15 let.

Nájemce používá elektrokoloběžku/koloběžku (včetně příslušenství), jejíž/jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu.

Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení dvou platných dokladů totožnosti.

Na elektrokoloběžce/koloběžce je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.

Elektrokoloběžku/koloběžku je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tak nájemce neučiní, bude mu účtován poplatek 100 Kč za každý zapůjčený znečištěný předmět nájmu.

Půjčovné

Elektrokoloběžky/koloběžky se zapůjčují na základě předložení dvou dokladů totožnosti a vratné zálohy 3 000,- Kč.

Půjčovné je splatné v den zapůjčení elektrokoloběžky/koloběžky.

Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Výjimkou jsou případy, kdy nájemce vrátí elektrokoloběžku/koloběžku bezprostředně po jejím zapůjčení (nejpozději do 30 minut) např. z důvodu závady nebo poruchy na elektrokoloběžce/koloběžce. V tomto případě si pronajímatel ponechává jednorázový manipulační poplatek 100,- Kč.

Při překroční smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou elektrokoloběžku/koloběžku za každý započatý den prodlení s vrácením půjčeného předmětu.

Záloha je vratná po vrácení zapůjčeného předmětu a jejím překontrolováním provozovatelem.

Defekty

Případné defekty na elektrokoloběžkách/koloběžkách nám prosím hlaste při jejich vrácení. Za píchnuté duše a jejich výměny neúčtujeme žádný poplatek. Výjimku tvoří případy, kdy nájemce probrousí plášť a tím poškodí také duši. V tomto případě je nájemci účtována částka příslušného náhradního dílu včetně ceny servisu nutného k odstranění dané závady.

 

 

Práva a povinnosti nájemce

Při převzetí elektrokoloběžky/koloběžky je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce se seznámit s půjčovním řádem a dodržovat jej.

Nájemce ručí za vypůjčenou elektrokoloběžku/koloběžku a její stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen vypůjčené předměty chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením.

Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného předmětu. Při ztrátě nebo odcizení převzaté elektrokoloběžky/koloběžky uhradí nájemce cenu ve výši uvedené ve smlouvě o nájmu movitých věcí, kterou podepsal při předání.

Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu uvedené v jím podepsané smlouvě stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které předměty nájmu uvedené ve smlouvě využívají.

V případě,že nájemce ujede větší vzdálenost než která mu bude doporučena (vzhledem k dojezdu v km) a dojde k vybití baterie, bude mu za odvoz elektrokoloběžky účtován poplatek 500,- Kč.

V případě vrácení elektrokoloběžky pronajímateli se zpožděním 30 min a déle bude účtován poplatek 100,- Kč za hodinu/ks.

Práva a povinnosti provozovatele

Povinností provozovatele je předat nájemci elektrokoloběžku/koloběžku v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním předmětů nájmu, jakožto i s půjčovním řádem a povinnosti z něho vyplývající.

Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakožto i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.

Doporučujeme použít pevnou obuv.

 

Ve Velkých Karlovicích 1. března 2017